info@blocer365.com

KVKK Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu aydınlatma metni,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 .maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla OCEAN ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ MEDİKAL GÜZELLİK VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır.

KVK Kanunu uyarınca Muhatap “Veri Sorumlusu” olan Kurumsal Kimlik Bilgileri şu
şekildedir:
Ticaret Sicil No: 100725
Mersis No:0633076744800001
Vergi Dairesi: Antalya Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi Numarası:6330767448
Adresi: Bahçeyaka Mah. Atatürk Cad.Çalışkan İşhanıNo: 7 Kat:3 Daire:8(17.Noter Üzeri)
Döşemealtı / ANTALYA
Telefon:0242 421 23 00
İnternet Sitesi: https://oceansaglik.com/
Eposta Adresi:info@oceansaglik.com

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz,
– Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
-Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, hediye promosyon ve kampaynlarımız hakkında sizleri bilgilendirmek,
-İşlenen kişisel verileriniz ürünlerimiz, şirketimiz ve hizmetimiz hakkında
değerlendirmelerinizi öğrenmek ve değerlendirmeleriniz dikkate alınarak hizmet
politikamızı geliştirmek, sorunlarınızın çözümü için sizlere geri dönüş yapmak, DİĞER
müşterilerimiz ve müşteri adaylarımızın ürünlerimiz şirketimiz ve hizmetimiz hakkında bilgi sahibi olabilmesi için değerlendirmelerinizi https://oceansaglik.com/ internet sitemizde isim-soyadınız belirtilerek ‘’yorum’’ olarak paylaşılması,
-Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan
kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri ileme şartları ile amaçları dahilinde ve yürürlükteki sair yasal mevzuata uygun işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN YURTİÇİ VE/VEYA YURTDIŞINDA KİMLERE VE HANGİ
AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve veri işleme sebeplerine dikkat ederek Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılarına 6698 sayılı Kanun m. 8 ve m. 9 hükümlerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde (lojistik firmaları, müşteri hizmetleri servisi veren çağrı merkezi firması, veri tabanı ve altyapı sağlayıcı
firmalar, sms ve mail gönderimi hizmeti veren firmalar,), KVK Kanunu’nun 8. ve 9.
maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir.

Yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve
hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar
nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi
danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara, avukatlara, sigorta şirketlerine, ortaklarına, hizmet alınan veya alınacak olan yurt içi – yurt dışı üçüncü taraflara, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, gerek KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve gerekse de sair yasal mevzuat kapsamında aktarılabilecektir.

Toplanan Kişisel verileriniz; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir. Şirketimiz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere ve sair yasal mevzuata uygun hareket etmektedir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan’’ veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ , ‘’ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması’’ ve ,’’bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin
gerekli olması’’ hukuki sebeplerine dayanarak elektronik ortamda başvuru formu
doldurulması suretiyle işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde
aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin
niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır
Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz
tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri,

K.V.K.
Kanunu Madde 11 uyarınca;
-Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel Veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel Verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
-KVKK 7. Madde de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
-KVKK 7.maddesi (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.

VERİ SAHİBİNİN BAŞVURUSU

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı
kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.Kişisel Verileri
Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK
Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede
Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; şirketimizin Bahçeyaka Mah. Atatürk Cad.Çalışkan İşhanıNo: 7 Kat:3 Daire:8(17.Noter Üzeri) Döşemealtı / ANTALYA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
Talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin şirketimiz tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler şirketimiz tarafından talep edilebilir

Kapat
Kapat
Sign in
Kapat
Cart (0)

Sepetinizde ürün bulunmuyor. Sepetinizde ürün bulunmuyor.